Dostęp do systemu

 • Jak zalogować się do ZIHER?
 • Jak założyć konto w ZIHER?
 • Co zrobić, jeśli nie doszło do mnie zaproszenie do pierwszego logowania?
 • Jak odzyskać utracone hasło?
 • Z kim kontaktować się w przypadku innych problemów bądź błędów technicznych?
Jak zalogować się do ZIHER?

Logowanie odbywa się pod adresem https://ziher.zhr.pl i wybraniu naszego Okręgu Pomorskiego. Połączenie z systemem rachunkowym jest szyfrowane, stąd w pasku adresu przeglądarki pojawi się symbol kłódki.

Loginem jest zawsze adres e-mail w domenie ZHR, a hasło użytkownik ustala samodzielnie przy pierwszym logowaniu.

Jak założyć konto w ZIHER?

Żeby założyć konto w ZIHER, trzeba wysłać e-mail na adres ziher.pom@zhr.pl z adresu domenie ZHR. W treści wiadomości trzeba podać numer telefonu oraz pełnioną funkcję w celu przypisania do odpowiedniej jednostki. Nie zakładamy kont w ZIHER w odpowiedzi na e-maile z prywatnych kont pocztowych.

Co zrobić, jeśli nie doszło do mnie zaproszenie do pierwszego logowania?

Najpierw trzeba upewnić się, że otrzymaliście pozytywną odpowiedź na wiadomość z prośbą o założenie konta. Czasami może potrwać nawet tydzień, zanim administrator poinformuje Was, że konto zostało założone.

Jeżeli upewniliście się, że konto zostało założone, a w skrzynce wciąż nie ma zaproszenia do pierwszego logowania można spróbować wygenerować wiadomość e-maila z zaproszeniem samodzielnie, wykorzystując opcję „Wyślij ponownie e-mail zatwierdzający” dostępną pod panelem logowania.

Jeżeli kilkukrotna próba się nie powiedzie, prosimy o kontakt z adresem ziher.pom@zhr.pl w celu wyjaśnienia problemu.

Jak odzyskać utracone hasło?

W przypadku utracenia hasła, można spróbować odzyskać je samodzielnie wykorzystując przycisk „Nie pamiętam hasła”.

Jeżeli kilkukrotna próba się nie powiedzie, prosimy o kontakt z adresem ziher.pomorze@zhr.pl w celu rozwiązania napotkanego problemu.

Z kim kontaktować się w przypadku innych problemów bądź błędów technicznych?

Prosimy o kontakt z adresem ziher.pom@zhr.pl i szczegółowy opis problemu w treści wiadomości, pomocne mogą okazać się także zrzuty ekranu.

Prosimy o nie kontaktowanie bezpośrednio się z adresem ziher@zhr.pl – jest to adres głównego administratora systemu.

 • Czy można otrzymać osobne konto w ZIHER dla przybocznego/kwatermistrza drużyny/gromady?
 • Czy można założyć osobne konta dla kwatermistrza bądź członków komendy hufca, szczepu, obwodu bądź chorągwi?
 • Jak nadać jako hufcowy czy komendant chorągwi uprawienia do wglądu do książek?
Czy można otrzymać osobne konto w ZIHER dla przybocznego/kwatermistrza drużyny/gromady?

Dla zachowania porządku i jednolitości w systemie rachunkowym ZIHER ustaliliśmy, że dla drużyny bądź gromady będzie funkcjonowało tylko jedno konto założone dla drużynowego bądź wodza. Będzie powiązane z jego adresem e-mail w domenie ZHR.

Nie ma formalnych przeszkód, żeby drużynowy udostępniał dane do logowania do ZIHER swojemu przybocznemu bądź kwatermistrzowi, jeżeli uzna to za stosowne. Dane do logowania do ZIHER nie są powiązane z dostępem do skrzynki pocztowej ani innych systemów, gdzie funkcjonuje ograniczenie wyłączenie osobistego dostępu.

Czy można założyć osobne konta dla kwatermistrza bądź członków komendy hufca, szczepu, obwodu bądź chorągwi?

Tak, takie konta można zakładać wedle potrzeby – nie ma limitu ilościowego dla jednostek wyższego szczebla.

Jak nadać jako hufcowy czy komendant chorągwi uprawienia do wglądu do książek?

Hufcowy i komendant chorągwi ma możliwość nadawania uprawnień do wglądu/edycji książek podległych sobie jednostek za pomocą zakładki „Administracja” w systemie ZIHER.

W razie trudności bądź nietypowych potrzeb prosimy o kontakt z adresem ziher.pom@zhr.pl w celu zrealizowania oczekiwanych przez Was uprawnień dostępu. Z technicznego punktu widzenia, każdy użytkownik może otrzymać dostęp do dowolnego zestawu książek.

 • Czy w ZIHER można rozliczyć akcję letnią bądź zimową?
Czy w ZIHER można rozliczyć akcję letnią bądź zimową?

Z założenia ZIHER służy do prowadzenia rachunkowości śródrocznej, a nie wyjazdów.

W związku z tym w ZIHER można rozliczyć tylko biwaki akcji letniej i zimowej, które są rozliczane w książkach drużyn.

Najczęściej dotyczy to wyjazdów zgłoszonych w Okręgu Pomorskim jako biwak trwający nie dłużej niż 5 dni, które korzystają do zbieranie składek programowych konta bankowe śródroczne, ewentualnie zbierają je w gotówce – o ile jest to dopuszczalne w danym czasie. Nie można natomiast rozliczyć w ZIHER biwaku, który wykorzystywał do zbierania wpłat jednorazowe konto bankowe obozowe.

Zimowiska, obozy, zloty oraz jednorazowe akcje np. festiwale są rozliczane w klasyczny sposób za pomocą arkusza kalkulacyjnego (niezależnie od sposobu, w jaki były zbierane składki programowe).


Podstawowe kwestie

 • Jakie są najważniejsze zmiany w ZIHER względem arkuszu kalkulacyjnego?
 • Jak wprowadzić fakturę, rachunek bądź paragon z NIP?
 • Jak wprowadzić KP albo KW do książki finansowej?
 • Jak wprowadzić rozliczenie przejazdu?
Jakie są najważniejsze zmiany w ZIHER względem arkuszu kalkulacyjnego?
 • Konieczność wprowadzania dla każdego rekordu zarówno numeru dokumentu jak i opisu.
 • Automatyczne podliczanie środków z kompanii 1% w ZIHER i generowanie sprawozdań na koniec roku
 • Automatyczna weryfikacja wprowadzania do książki inwentarzowej zakupionego sprzętu
 • Możliwość prostego wprowadzenia rekordu pomiędzy już istniejące – wyświetlanie w kolejności chronologicznej, a nie wprowadzenia do systemu
Jak wprowadzić fakturę, rachunek bądź paragon z NIP?
 1. Wybierz książkę, do której chcesz wprowadzić wydatek
 2. Kliknij zielony przycisk Nowy wydatek
 3. W polu Data wprowadź datę zaksięgowania dokumentu
 4. W polu Numer dokumentu wprowadź numer faktury, rachunku bądź faktury uproszczonej
 5. W polu Opis wprowadź skrócony opis zakupionych towarów/usług np. „materiały biurowe”,„żywność”, „wynajem przewodnika”, „przesyłka kurierska”, „transport sprzętu” itd. Nie trzeba przepisywać całego opisu z FV.
 6. Uzupełnij kwoty w poszczególnych kategoriach księgowych
 7. Zatwierdź przyciskiem Zapisz
Jak wprowadzić KP albo KW do książki finansowej?
 1. Wybierz książkę finansową
 2. Kliknij zielony przycisk Nowy wpływ
 3. W polu data wprowadź datę zaksięgowania dokumentu
 4. W Numer wprowadź numer KP albo KW
 5. W polu opis wprowadź pozycję „Za co” KP albo KW np. „Składka programowa na biwak”
 6. Uzupełnij kwoty w poszczególnych kategoriach księgowych
 7. Zatwierdź przyciskiem Zapisz
Jak wprowadzić rozliczenie przejazdu?
 1. Wybierz książkę, do której chcesz wprowadź wydatek
 2. Kliknij zielony przycisk Nowy wydatek
 3. W polu Data wprowadź datę zaksięgowania dokumentu
 4. W polu Numer dokumentu wprowadź numer faktury, rachunku bądź faktury uproszczonej
 5. W polu Opis wprowadź sformułowanie Rozliczenie przejazdu i cel np. „Rozliczenie przejazdu na biwak”
 6. Uzupełnij kwotę w kategorii Transport
 7. Zatwierdź przyciskiem Zapisz

Operacje w książce bankowej

 • Jak zaksięgować składkę członkowską albo programową w książce bankowej?
 • Jak zaksięgować opłaty i prowizje bankowe?
 • Jak zaksięgować darowiznę albo dotację w książce bankowej?
 • Co wpisać w polu Numer dokumentu dla innych rekordów sprawiających trudności?
Jak zaksięgować składkę członkowską albo programową w książce bankowej?
 1. Wybierz książkę bankową
 2. Kliknij zielony przycisk Nowy wpływ
 3. W polu Data wprowadź datę operacji
 4. W polu Opis wprowadź przeredagowany tytuł przelewu np. „Składka programowa na biwak”, „Składki członkowskie”
 5. W polu Numer dokumentu wprowadź numer wyciągu bankowego np. „Wyciąg 1/2020” dla wypłaty w styczniu 2020 r.
 6. Uzupełnij kwoty w poszczególnych kategoriach księgowych: składki członkowskie do Sładki i składki programowe do Statutowe
 7. Zatwierdź przyciskiem Zapisz
Jak zaksięgować opłaty i prowizje bankowe?
 1. Wybierz książkę bankową
 2. Kliknij zielony przycisk Nowy wydatek
 3. W polu Data wprowadź datę operacji
 4. W polu Opis wprowadź przeredagowaną nazwę opłaty np. „Opłata za kartę”, „Opłata za przelew”
 5. W polu Numer dokumentu wprowadź numer wyciągu bankowego np. „Wyciąg 1/2020” dla wpłaty w styczniu 2020 r.
 6. Uzupełnij kwotę w kategorii Usługi obce
 7. Zatwierdź przyciskiem Zapisz
Jak zaksięgować darowiznę albo dotację w książce bankowej?
 1. Wybierz książkę bankową
 2. Kliknij zielony przycisk Nowy wpływ
 3. W polu Data wprowadź datę wpływu na konto bankowe
 4. W polu Opis wprowadź przeredagowany tytuł umowy dotacji np. „Dotacji z Urzędu Gminy Szemud” bądź opis darowizny np. „Darowizna rodziców na pracę śródroczną drużyny”
 5. W polu Numer dokumentu wprowadź numer umowy o dotację lub darowiznę – jeśli istnieje, bądź numer wyciągu bankowego w innych przypadkach np. „Wyciąg 1/2020” dla wpłaty w styczniu 2020 r.
 6. Uzupełnij kwotę w kategorii Statutowe
 7. Zatwierdź przyciskiem Zapisz
Co wpisać w polu Numer dokumentu dla innych rekordów sprawiających trudności?

W książce bankowej najlepiej zastosować ogólną zasadę, że w przypadku gdy trzeba podać numer dokumentu, a nie występuje on wprost, podać numer wyciągu bankowego np. „Wyciąg 1/2020”.


Operacje pomiędzy książkami

 • Jak zaksięgować wypłatę z bankomatu?
 • Jak zaksięgować wpłatę środków z kasy drużyny na konto bankowe?
 • Jak zaksięgować zaliczkę wypłaconą przelewem?
 • Jak zaksięgować zwrot wypłaconej zaliczki na konto bankowe?
Jak zaksięgować wypłatę z bankomatu?
 1. Wybierz książkę bankową
 2. Kliknij zielony przycisk Nowy wpływ
 3. W polu Data wprowadź datę wypłaty z bankomatu
 4. W polu Opis wprowadź tekst Wypłata z bankomatu
 5. W polu Numer dokumentu wprowadź numer wyciągu bankowego np. „Wyciąg 1/2020” dla wypłaty w styczniu 2020 r.
 6. Uzupełnij kwoty w poszczególnych kategoriach – będą to liczby ujemne!
 7. Zatwierdź przyciskiem Zapisz
 8. Wybierz książkę finansową
 9. Kliknij zielony przycisk Nowy wpływ
 10. W polu Data wprowadź datę wypłaty z bankomatu
 11. W polu Opis wprowadź tekst Wypłata z bankomatu
 12. W polu Numer dokumentu wprowadź numer wyciągu bankowego np. „Wyciąg 1/2020” dla wypłaty w styczniu 2020 r.
 13. Uzupełnij kwoty w poszczególnych kategoriach – będą to liczby dodatnie
 14. Zatwierdź przyciskiem Zapisz
Jak zaksięgować wpłatę środków z kasy drużyny na konto bankowe?
 1. Wybierz książkę finansową
 2. Kliknij zielony przycisk Nowy wpływ
 3. W polu Data wprowadź datę wpłaty na konto bankowe
 4. W polu Opis wprowadź tekst Wpłata środków na konto bankowe
 5. W polu Numer dokumentu wprowadź numer wyciągu bankowego np. „Wyciąg 1/2020” dla wpłaty w styczniu 2020 r.
 6. Uzupełnij kwoty w poszczególnych kategoriach – będą to liczby ujemne
 7. Zatwierdź przyciskiem Zapisz
 8. Wybierz książkę bankową
 9. Kliknij zielony przycisk Nowy wpływ
 10. W polu Data wprowadź datę datę wpłaty na konto bankowe
 11. W polu Opis wprowadź tekst Wpłata środków na konto bankowe
 12. W polu Numer dokumentu wprowadź numer wyciągu bankowego np. „Wyciąg 1/2020” dla wpłaty w styczniu 2020 r.
 13. Uzupełnij kwoty w poszczególnych kategoriach – będą to liczby dodatnie!
 14. Zatwierdź przyciskiem Zapisz
Jak zaksięgować zaliczkę wypłaconą przelewem?

W analogiczny sposób jak wypłatę z bankomatu z tym, że w polu Opis należy wpisać tekst Zaliczka i imię i nazwisko osoby np. „Zaliczka Jan Nowak”. W razie potrzeby można dodać cel zaliczki np. „Zaliczka na materiały programowe Jan Nowak”.

Jak zaksięgować zwrot wypłaconej zaliczki na konto bankowe?

W analogiczny sposób jak wpłatę z kasy drużyny na konto bankowe z tym, że w polu Opis należy wpisać tekst Zwrot zaliczki i imię i nazwisko osoby np. „Zwrot zaliczki Jan Nowak”. W razie potrzeby można dodać cel zaliczki np. „Zwrot nadwyżki zaliczki na materiały programowe Jan Nowak”.