KATEGORYZACJA HARCERZY

 Warunki podstawowe udziału w kategoryzacji zgodnie z Regulaminem Drużyny Harcerzy: 

 • Drużyna liczy przynajmniej 16 członków, 
 • W drużynie działają min. 3 zastępy, 
 • Minimum 25% harcerzy w drużynie posiada kompletne umundurowanie, 
 • Drużyna posiada swój numer i barwy, 
 • Drużyna skorzystała z systemu stopni i sprawności, 
 • Drużyna posiada dokumentację finansową i inwentarzową, 
 • Drużynowy jest instruktorem ZHR, 
 • Drużyna posiada pisemne zgody każdego harcerza na przynależność do ZHR i formularze RODO, 
 • Drużyna uczestniczyła w min. 8 dniowym obozie harcerskim, 
 • Drużyna zatwierdziła w terminie śródroczny plan pracy u hufcowego. 

 

 

Arkusz roboczy okresu śródrocznego

Lp.
Kategoria
Polowa
Leśna
Puszczańska
1 Liczebność Drużyna liczy min. 16 osób. Drużyna liczy min. 21 osób. Drużyna liczy min. 26 osób.
2 Liczba zastępów Drużyna posiada min. 3 zastępy.   Drużyna posiada min. 4 zastępy.
3 Umundurowanie 75% drużyny posiada pełne umundurowanie galowe

 

80% drużyny posiada pełne umundurowanie galowe.

 

90% drużyny posiada: pełne umundurowanie galowe oraz jednolite okrycie wierzchnie.

 

4 Obrzędowość i zwyczaje Drużyna posiada min. jeden własny zwyczaj obrzędowy oraz charakterystyczny element umundurowania. Drużyna posiada proporzec i korzysta z wypracowanych przez siebie zwyczajów i obrzędów. Obrzędowości drużyny jest spisana w Księdze obrzędów drużyny. *
5 Stopnie 50% drużyny posiada stopień adekwatny do wieku lub go zdobywa.

 

 

75% drużyny posiada stopień adekwatny do wieku lub go zdobywa.

 

 

90% drużyny posiada stopień adekwatny do wieku lub go zdobywa.

 

6 Sprawności W trakcie śródrocza każdy harcerz do stopnia wywiadowcy włącznie zdobył min. 2 sprawność. W trakcie śródrocza każdy harcerz do wywiadowcy włącznie zdobył min. 3 sprawności

 

 

W trakcie śródrocza każdy harcerz do ćwika włącznie zdobył min. 3 sprawności. Drużyna prowadzi ciekawy system prezentacji sprawności zdobytych przez harcerzy.
7 Biwaki i wyjazdy Drużyna wyjechała min. 2 razy na biwak weekendowy (nie koniecznie pod namiotem, mogą liczyć się zloty). Drużyna zorganizowała min. 2 biwaki w tym min. 1 samodzielny pod namiotami * (forma otwarta byle w terenie, mogą być szałasy, hamaki czy ziemianki). Drużyna zorganizowała min. 3 biwaki, w tym 2 pod namiotami * (forma otwarta byle w terenie, mogą być szałasy, hamaki czy ziemianki). w tym 1 samodzielny. *Uwaga biwak lub zimowisko też się liczy.
8 Wyjazd zimowy Drużyna wyjechała na min. 3 dniowy biwak zimowy. Drużyna uczestniczyła w min. 5 dniowym zimowisku. Drużyna zorganizowała min. 5 dniowe zimowisko w trakcie którego odbyły się min. 2 wędrówki lub wyjścia na narty.
9 Kwatermistrzo-stwo Drużyna posiada osobę odpowiedzialną za kwatermistrzostwo drużyny. W drużynie działa wyszkolony kwatermistrz (nie drużynowy). Drużyna posiada własny sprzęt biwakowy i obozowy oraz biblioteczkę drużyny.

Terminowo rozlicza swoje zobowiązania w okręgu.

Kwatermistrz jest odpowiedzialny za wychowanie

gospodarcze w drużynie

(tzn. kształci następców, przeprowadza dwie akcje drużyny związane z kwatermistrzostwem np. renowacja sprzętu, organizacja magazynu).

Drużyna posiada własny sprzęt specjalistyczny np. wspinaczkowy, krótkofalarski oraz sprzęt do gier i harców.

10 Drużynowy Drużynowy zdobywa HR. Drużynowy posiada stopień HR. Drużynowy posiada lub zdobywa stopień podharcmistrza.
11 Kadra W drużynie działaprzyboczny. W drużynie działa min. 1 przyboczny po kursie metodycznym. W drużynie działa 2 przybocznych po kursie metodycznym w tym 1 z nich posiada lub zdobywa stopień instruktorski.
12 Zastęp Zastępowych Zastęp Zastępowych odbył min. 2 akcje w ciągu roku. Zastęp Zastępowych prowadził systematyczną pracę w ciągu roku. Posiada swoją obrzędowość (nazwa, zwyczaje itp.).

Wszyscy zastępowi ukończyli kurs zastępowych.

13 Rada drużyny Rada drużyny uczestniczy w planowaniu i podsumowywaniu pracy drużyny. – spotyka się min. raz na 2 miesiące. Rada drużyny uczestniczy w planowaniu i podsumowywaniu pracy drużyny. – spotyka się min. raz na miesiąc. Rada drużyny ma wpływ na ocenę postaw harcerzy i uczestniczy w rozwiązywaniu problemów drużyny. – spotyka się min. raz na miesiąc
14 Praca zastępów Zastępy spotykają się raz w tygodniu na zbiórce zastępu lub drużyny. Zastępy uczestniczą w  cotygodniowych zbiórkach i posiadają swój proporzec lub totem. Praca zastępów jest zaplanowana.

W min. połowie zastępów działają podzastępowi.

Członkowie zastępu pełnią różne funkcje.

Zastępowi planują pracę zastępu i zapisują wnioski np. w zeszytach zastępów * (lub w innej formie).

15 Kursy specjalistyczne Drużyna zorganizowała min. 1 warsztat specjalistyczny dla członków drużyny W drużynie działa minimum jedna osoba posiadająca przeszkolenie specjalistyczne np. z zakresu pierwszej pomocy, wspinaczki etc. Drużyna wysłała w ciągu ostatnich dwóch lat min. 2 osoby na kurs specjalistyczny zakończony certyfikatem.
16 Służba lokalne Drużyna przeprowadziła min. 1 akcję na rzecz środowiska lokalnego. Drużyna systematycznie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Drużyna ma stałe pole służby.
17 Kontakt z rodzicami Drużynowy zorganizował min. jedno spotkanie z rodzicami, oraz utrzymuje z nimi aktywnie kontakt np. mailowy. Drużyna przeprowadza min. raz do roku wydarzenie w drużynie dla rodziców i sympatyków. Np. piknik, rajd itp. Drużynie aktywnie współpracuje z rodzicami.

Przy drużynie działa KPH lub inna forma zorganizowania rodziców i przyjaciół.

 

 

18 Współpraca z zuchami Drużyna posiada min. 1 osobę, która odbyła w tym roku harcerskim kurs zuchmistrzowski w celu założenia bratniej gromady zuchowej.

 

Drużyna współpracuje z gromadą zuchową lub szóstką – zuchy przechodzą z gromady do drużyny. >>Wielka Drużyna<<
19 Współpraca z wędrownikami Drużyna przeprowadziła wyprawę z min. jednym noclegiem dla chłopaków w wieku wędrowniczym. Drużyna współpracuje z drużyną wędrowników, albo podjęła konkretne kroki, aby utworzyć w przyszłości drużynę wędrowników. >>Wielka Drużyna<<

 

20 Praca z patronem Drużyna prowadzi działania mające na celu zdobycie patrona. Drużyna posiada swojego patrona, oraz prowadzi aktywną pracę metodyczną w oparciu o tego bohatera. Udokumentuje dwa min. dwa wydarzenia. Drużyna zrealizowała służbę/wydarzenie dotyczące pracy z patronem w środowisku lokalnym.
21 Praca w hufcu i chorągwi (decyzja hufcowego) Drużyna realizuje zadania zlecone przez hufcowego. Drużyna włączyła się czynnie w organizację akcji hufca, np. kurs zastępowych, biwak hufca. Drużyna aktywnie włącza się w pracę hufca lub chorągwi.

Podjęła służbę na rzecz słabszej drużyny.

22 Duszpasterstwo Drużyna pełniła służbę na rzecz parafii w swoim środowisku lokalnym. Drużyna przeprowadziła spotkanie z zaprzyjaźnionym duszpasterzem w trakcie śródrocznej pracy. Drużyna nawiązała stałą współpracę z duszpasterzem. Zrealizowała trzy konkretne wydarzenia.
23 Rywalizacja zastępów Drużyna skorzystała z systemu punktacji zastępu na biwaku

 

 

 

 

Drużyna prowadzi punktację zastępów.
24 Obóz Drużyna zaplanowała min. 3 mierzalne cele na najbliższy obóz, które zostały zaakceptowane przez hufcowego.

 

Drużyna uczestniczyła w 14 dniowym obozie pod namiotami.

 

Drużyna ma zaplanowane wprowadzenie na najbliższym obozie jakiegoś elementu, który ma pomóc przygotować drużynę do samodzielnego obozu ustalonego z komendantem chorągwi.

Drużyna uczestniczyła w 18 dniowym obozie pod namiotami.

 

Drużyna organizuje tegoroczny obóz (zgrupowanie obozów lub samodzielny).

Czas trwania obozu min. 21 dni.

 

25 Strona internetowa Drużyna posiada stronę internetową lub profil FB czy blog z kontaktem do drużynowego i podstawowymi informacjami o drużynie. Drużyna posiada swoją stronę internetową lub profil FB czy blog, gdzie publikuje istotne informacje na temat życia drużyny.

Publikuje raz na 2 miesiące.

Drużyna posiada osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie strony internetowej i publikuje min. raz na miesiąc nową informację.
26 Plan Pracy śródroczny Drużyna umieściła min. 3 cele mierzalne dla drużyny w Planie Pracy oraz min. 1 dla każdego zastępu. Drużyna umieściła w Planie Pracy podsumowanie ostatniego roku korzystając m.in. z wyznaczonych wtedy celów i wniosków z ich realizacji. Drużyna określa cele każdej akcji drużyny oraz prowadzi na bieżąco ewaluacje efektów pracy.
27 Archiwizacja Drużyna posiada archiwum rozkazów. Drużyna archiwizuje zdjęcia z życia jednostki. Drużyna prowadzi formę kroniki (relacje z wyjazdów, zdjęcia itp.).
28 Miejsce na inspiracje Miejsce na wpisanie dowolnej działalności, którą drużyna chciałaby się podzielić z organizacją, a nie zmieściła się w ramach powyższych wymagań kategoryzacyjnych.

 

Krótko o sposobie punktacji:

 • Aby otrzymać kategorię polową należy zrealizować 100% wymagań z kategorii polowej;
 • Aby otrzymać wyższą kategorię należy zrealizować 100 % wymagań na kategorię niższą, oraz 80% (70% wyjątkowo w tym roku) wymagań na kategorię o którą się staramy (23 wymagania na 27);
 • Pogrubioną czcionką zaznaczono wymagania obligatoryjne – wymagania, które muszą zostać zrealizowane, aby otrzymać daną kategorię (nie mogą być jednym z 6 wymagań, które nie zrealizujemy w ramach ww. 80%);
 • Każde wymaganie na drużynę polową może zmienić odpowiedni hufcowy;
 • Każde wymaganie na drużynę leśną może zmienić odpowiedni komendant chorągwi;
 • Każde wymaganie na drużynę puszczańską może zmienić naczelnik harcerzy;
 • Spełnienie wymogów Regulaminu Drużyny Harcerzy ZHR jest warunkiem wejścia do systemu kategoryzacji.